Πολιτική Απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο διαδικτυακός επισκέπτης/χρήστης αποτελεί υποκείμενο προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την εθνική νομοθεσία και αυτήν της ΕΕ. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 ΕΕ και Ν. 4624/2019, τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με το πλαίσιο, τις αρχές και τις διατάξεις τους.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διαδικτυακών επισκεπτών/ χρηστών λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της αρχής της ελαχιστοποίησης και αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Istorima και των διαδικτυακών χρηστών/επισκεπτών του Αρχείου, της απάντησης σε αιτήματά τους, της ενημέρωσης ή πληροφόρησής τους.

Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται αποκλειστικά προσωπικά δεδομένα («κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο»). Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima συλλέγει κατά περίπτωση τα ακόλουθα δεδομένα:

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mailεπικοινωνίας, όσον αφορά τους εγγεγραμμένους χρήστες και όσους αποστέλλουν κάποιου είδους αίτημα μέσω φόρμας επικοινωνίας. Στις περιπτώσεις δωρητών, πλέον των ανωτέρω στοιχείων η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima συλλέγει με τη συναίνεσή τους και τραπεζικά στοιχεία (αριθμό πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού).

Αντίστοιχα, η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λαμβάνει χώρα εφόσον υφίσταται: α. συναίνεση, β. εκτέλεση σύμβασης, γ. συμμόρφωση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Istorima με υποχρεώσεις απορρέουσες εκ του νόμου, δ. διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος των διαδικτυακών επισκεπτών/χρηστών, ε. λόγος δημοσίου συμφέροντος ή ανάγκη εκπλήρωσης εννόμου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτου. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που εισάγονται από τους διαδικτυακούς επισκέπτες/χρήστες του Αρχείου δεν αποκαλύπτονται, παρά μόνον αν υπάρχει η συναίνεση του Υποκειμένου τους για τη δημοσιοποίησή τους ή αν επιβάλλεται από τον νόμο, από δικαστική απόφαση ή από κρατικές αρχές.

Παρέχοντας τη συναίνεσή του, το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων συγκατατίθεται στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία τους από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima, δηλώνοντας ότι έχει λάβει προηγούμενη πλήρη ενημέρωση για τον σκοπό της συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας τους, για την έννομη προστασία του και τα δικαιώματά του. Η συναίνεση του Υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αρθεί οποτεδήποτε και χωρίς οποιαδήποτε χρονική ή διαδικαστική προϋπόθεση.

Κάθε Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων διαθέτει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Ειδικότερα: α. το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, β. το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων, γ. το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, δ. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ε. το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων, στ. το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση GDPR@istorima.org ή αποστέλλετε ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: Πλουτάρχου 18, Τ.Κ. 10676, Αθήνα.