Πνευματικά Δικαιώματα

Copyright και δικαιώματα χρήσης

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα χρήσης όλων των αρχειοθετημένων ηχητικών και γραπτών συνεντεύξεων, τραγουδιών, παραμυθιών, εγγράφων, υλικού, φωτογραφιών, τεκμηρίων κ.λπ. που διατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Τα δικαιώματα χρήσης δεν είναι δημόσια και οι επισκέπτες του δύνανται να χρησιμοποιούν τα ανωτέρω μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς με την απαραίτητη άδεια από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima.

Η περαιτέρω χρήση των ανωτέρω είναι δυνατή μόνο κατόπιν άδειας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Istorima και με την προϋπόθεση ότι αυτή αναγνωρίζεται πάντα ως η πρωτότυπη πηγή τους, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής και ειδικότερων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Ειδικότερα, η χορήγηση σχετικής άδειας χρήσης έχει πάντα ως προϋπόθεση τη ρητή, έγγραφη αναφορά στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima σε κάθε περίπτωση άμεσης, έμμεσης, πλήρους, μερικής ή αποσπασματικής χρήσης ή αναφοράς σε υλικό που εμπεριέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (π.χ., μεταξύ άλλων, σε ανακοινώσεις συνεδρίων, εκπαιδευτικά σεμινάρια, βιβλία, άρθρα, δημοσιεύσεις, ερευνητικά προγράμματα, ΜΜΕ, video, podcast κ.ο.κ.).

Η περαιτέρω χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Istorima αφορά την αναπαραγωγή, την προσαρμογή και/ή τη διανομή, ανεξάρτητα από τα μέσα και/ή τον μορφότυπο που χρησιμοποιούνται. Η περαιτέρω χρήση ορισμένων δεδομένων μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικούς όρους. Στην περίπτωση αυτή, το αρχειοθετημένο στοιχείο φέρει μνεία περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη μνεία των ειδικών όρων που σχετίζονται με αυτό. Άδεια δεν χορηγείται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Istorima στις περιπτώσεις που τα πνευματικά δικαιώματα των ανωτέρω ανήκουν σε τρίτους, οι οποίοι και μόνο δύνανται να χορηγούν τη σχετική άδεια.

Η πολιτική της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Istorima για την περαιτέρω χρήση δεδομένων συνάδει με την ακόλουθη νομοθεσία:

Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011 για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής

Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Τυχόν ερωτήματα σχετικά με την περαιτέρω χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Istorima πρέπει να αποστέλλονται στο: GDPR@istorima.org